پرداخت
نام مؤسسه:جامعه خیرین مدرسه ساز*
مشتری گرامی ، جهت آشنایی بیشتر با جامعه خیرین مدرسه ساز می توانید به آدرس http://khayer.nosazimadares.ir/payment/Home.aspx مراجعه فرمائید.