پرداخت
نام مؤسسه:بنیاد نیکوکاری و فرهنگی سیدالشهداء راور*