پرداخت
نام مؤسسه:موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی اردبیل*